Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Søk

CEMPE - et nasjonalt senter for musikerutdanning med et internasjonalt mandat

Illustrasjon av Espen Friberg

Hvordan kan et forholdsvis lite senter lokalisert i utkanten av Europa bidra inn i den skandinaviske og europeiske diskursen rundt høyere musikkutdanning? Og hvor godt lyktes vi?

Allerede i søknaden om opprettelse av et senter for fremragende utdanning (SFU) var det et uttalt mål at CEMPE skulle være et nasjonalt senter for fremragende utdanning i musikkutøving, og ikke kun et senter for Norges musikkhøgskole. I søknaden var det også skrevet inn planer om å starte opp en plattform for læring og undervisning (eng: learning and teaching) i samarbeid med AEC (den europeiske paraplyorganisasjonen for høyere musikkutdanningsinstitusjoner). Planene var altså til stede fra starten av, men realiseringen av dem var mer vrien. For hvordan kan et forholdsvis lite senter lokalisert i lille Norge bidra inn i den norske, skandinaviske og europeiske diskursen rundt høyere musikkutdanning? Og hvor godt lyktes vi? I denne teksten skal vi se på hvordan CEMPE gjennom deltakelse, spredning, samarbeid og initiativ, fra institusjonelt nivå og ned til det personlige nivå både var med på å påvirke og ble påvirket av en europeisk diskurs om hva høyere musikkutdanning er og skal være.

Gjennom CEMPEs ti årsperiode kan vi se en utvikling der senteret har gått fra å jobbe med engasjement og involvering internt på Norges musikkhøgskole, til å involvere nasjonale og etter hvert også skandinaviske søsterinstitusjoner gjennom seminarer og innovasjonsmidler til å bli en aktør i det europeiske feltet gjennom et nært samarbeid med AEC samt en rekke samarbeidsprosjekter om forskning, pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseutvikling.

Internasjonale samarbeid

Internasjonalt samarbeid har foregått på ulike nivå i CEMPEs periode, fra institusjonelt samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og AEC og ned til enkeltlærere og -forskere som har funnet hverandre gjennom felles interesser.

På institusjonelt nivå har CEMPE hatt et nært samarbeid med AEC, formalisert gjennom driften av LATIMPE fra 2018-2021. Gjennom samarbeidet med AEC har vi arrangert en rekke seminarer og konferanser og utgitt artikler på nett, i bokform og i tidsskrifter. Andre samarbeid inkluderer NAIP (New audiences and innovative practices), Healthy Conservatoires Network og ICON.

På forskernivå har det også vært mange viktige og svært fruktbare samarbeid. Et av disse prosjektene er WILMA (Work-Integrated Learning in the Music Academy) der Jon Helge Sætre, daværende leder av CEMPE, innledet et samarbeid med Royal Northern College of Music i Manchester om å undersøke praksisordninger ved ulike europeiske musikkutdanningsinstitusjoner og begrunnelsene og ideologiene som ligger bak eksisterende ordninger. Et annet prosjekt er Guro Gravem Johansen sitt samarbeid med Una McGlone i Glasgow på improvisasjon og øving og prosjektet der Jon Helge Sætre i samarbeid med kollegaer i Queensland forsket på hva som skjer når kammermusikklæreren deltar som spillende, jevnbyrdig medlem i ensemblet istedenfor å instruere fra utsiden.

Internasjonale møteplasser – deltakelse og initiativ

For å bidra til spredning av prosjektresultater har CEMPE gjennom hele perioden vært godt representert på internasjonale konferanser for høyere musikkutdanning eller musikkpedagogisk forskning. Flere av musikkpedagogene som inngikk i CEMPEs prosjekter har publisert i vitenskapelige tidsskrift og presentert på forskningskonferanser. Dette har fra starten av vært en viktig kanal for å nå ut til forskningsfeltet og få formidlet kunnskap om prosjekter som andre så kan bygge videre på.

Et annet tiltak har vært å selv initiere internasjonale konferanser for å samle det europeiske musikkutdanningsfeltet til kunnskapsdeling og samarbeid. I 2015 var CEMPE med som partner sammen med Guildhall School of Music and Drama i London i å arrangere den internasjonale konferansen The Reflective Conservatoire (ICON) der flere av NMHs lærere presenterte fra sine pedagogiske utviklingsprosjekter. I 2017 arrangerte CEMPE og de andre forskningssentrene ved NMH en stor internasjonal konferansen med tittelen The Protean Musician. Sammen med AEC arrangerte CEMPE i 2018 konferansen Becoming musicians – student involvement and teacher collaboration in higher music education på NMH, og i 2020 en digital konferanse med tittelen Students as researching artists – music, technology and musicianship. I 2022 var NMH vertskap for en stor, tre-dagers konferanse viet til musikerhelse og scenekunstarbeideres helse. Denne konferansen ble til i samarbeid med Creo og NTO.

CEMPE har også hatt mulighet til å arrangere mindre seminarer. Sammen med AEC arrangerte vi et symposium for forskere som var opptatt av utforsking av verktøy i musikerutdanningen i Glasgow i januar 2020 og i 2022 holdt vi et digitalt symposium om vurdering i høyere musikkutdanning. CEMPE har også vært partner i ICON – Innovative Conservatoires, som har arrangert praktiske kompetanseutviklingskurs for lærere ved europeiske musikkutdanningsinstitusjoner.

Etter som pandemien endret samarbeids- og arbeidsmåter på tvers av landegrenser har også CEMPE gått over til å ha flere arrangementer digitalt. Under pandemien gjorde vi oss viktige erfaringer med digitale seminarer og måter å få til interaksjon også digitalt. På tross av åpenbare begrensninger i det digitale formatet, så vi samtidig at flere fikk anledning til å delta, og vi klarte å involvere mennesker fra et større geografisk område, noe som ga nye perspektiver og fine diskusjoner.

LATIMPE og SMS-prosjektet (2018-2021)

Plattformen for læring og undervisning beskrevet i søknaden fra 2013, ble en realitet i 2018, da LATIMPE (Platform for Learning and Teaching in Music Performance Education) ble opprettet i samarbeid med AEC som en del av det store prosjektet Strengthening Music in Society (SMS-prosjektet). Det var første gang AEC samarbeidet med en institusjon om en plattform, og det var sannsynligvis mulig på grunn av CEMPEs nasjonale koordinatorrolle og posisjon som et SFU. Arbeidet i SMS-prosjektet ble svært viktig for CEMPEs utvikling, og samtidig bidro CEMPE her til utvikling av alternative måter å tenke rundt læring og undervisning i høyere musikkeuropeisk utdanning. For eksempel jobbet LATIMPE med hvordan studentsentrert musikerutdanning kan se ut og hvordan lærersamarbeid kan fungere i praksis. Gjennom analyse av studentsentrerte praksiser kom arbeidsgruppen opp med begrepet om the student as a researching artist, altså en posisjon der studenter er utforskende kunstnere med eierskap og agentskap i egen utdanning og utvikling. Arbeidsgruppen som jobbet med LATIMPE publiserte nettartikler, bidro med innlegg på seminarer og AEC-kongresser, utga en antologi (Sætre & Gies, 2019) og holdt kompetanseutviklingskurs for lærere. Arbeidsgruppen ble ledet av Jon Helge Sætre.

SMS-prosjektet var et omfattende prosjekt, med åtte arbeidsgrupper der det ble utviklet en mengde ressurser innen områder som entreprenørskap, digitalisering, og fremtidens musikkutdanning. Alt er tilgjengelig på sms.aec-music.eu. Et viktig sluttresultat var begrepet om «Musicians as makers in society», (Gaunt et al., 2021), utviklet av Helena Gaunt og de andre medlemmene i arbeidsgruppe 1 i SMS-prosjektet som beskriver et paradigmeskift i høyere musikkutdanning.

Les artikkelen til Helena Gaunt og kolleger

Se filmen som ble laget for å kommunisere innholdet i artikkelen

I det nye AEC-prosjektet, Empowering artists as makers in society (ARTEMIS 2022-2025), er CEMPE's nestleder Ingfrid Breie Nyhus medlem av arbeidsgruppen Capacity Building in Higher Music Education.

Publikasjoner og resultater

Resultater fra alle disse prosjektene er tilgjengelig gjennom ulike medier. Mye er publisert på cempe.no som nettsaker eller i de årlige magasinene som CEMPE har utgitt. Forskningsartikler er publisert i diverse tidsskrift og i antologier. Under er en oversikt over andre steder informasjon om CEMPEs arbeider kan finnes: